تبلیغات
سایت استخدام در شرکتهای ایرانی - استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی در شهر های مختلف

سایت استخدام در شرکتهای ایرانیوزارت امور اقتصادی و دارائی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمانهای اموراقتصادی و دارائی استانها طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی و از محل سهمیه استخدامی موضوع تصویبنامه شماره 25526/ت32946ﻫ مورخ 11/5/1384 هیات محترم وزیران و مجوز شماره 17024/624 مورخ 22/3/1385معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعداد 58 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون توانمندیهای عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می نماید.

دیف

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد موردنیاز

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

۱

کارشناس مطالعات اقتصادی

اردبیل، شهرکرد و اراک هرکدام ۲ نفر، سنندج، کرمانشاه، زنجان،گرگان،اهواز ،یاسوج و یزد هرگدام یکنفر

۱۳ نفر

*


دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس،
فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد نظری، اقتصاد بین الملل، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد پول و بانکداری، اقتصاد سنجی، اقتصادپولی، برنامه ریزی سیستم هاهی اقتصادی، اقتصاد انرژی، اقتصاد شهری و منطقه ای، سیستم های اقتصاد اجتماعی

۲

کارشناس آمار موضوعی

سمنان یکنفر

۱ نفر

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس،
فوق لیسانس یا دکترا در یکی از
رشته های آمار اقتصادی و اجتماعی، آمار نیروی انسانی، آمار کاربردی، آمار، آمار بیمه- آمار ریاضی.

۳

کارشناس

روابط عمومی

رشت یکنفر

۱ نفر

*


دار بودن مدرک تحصیلی لیسانس،
فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)، علوم اجتماعی (ارتباطات علوم اجتماعی)، مدیریت دولتی، مدیریت امورفرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی

ردیف

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد موردنیاز

جنسیت

شرایط احراز

۴

حسابرس

زاهدان و اهواز هرکدام۲نفر  کرمانشاه، یزد، و ،یاسوج  هرکدام یکنفر

۷ نفر

*


دار بودن مدرک تحصیلی لیسانس،
فوق لیسانس یا دکترا در یکی از
رشته های حسابرسی، حسابداری، حسابداری و امورمالی، اقتصاد، مدیریت مالی، امورمالی، کاربرد کامپیوتر درامورمالی

۵

برنامه نویس سیستم

شیراز و اراک هرکدام یکنفر

۲ نفر

*

*

دار بودن مدرک تحصیلی لیسانس،
فوق لیسانس یا دکترا در یکی از
رشته های مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزا، سخت افزار، معماری، سیستم های کامپیوتری، سیستم های نرم افزاری، هوش مصنوعی و رباتیک، نظریه های محاسبات و الگوریتم) انفورماتیک، مهندسی سیستم، کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم، علوم کامپیوتر مدیریت سیستم ها.

۶

حسابدار

شیراز۴نفر،رشت، سنندج، کرمانشاه، بوشهر زنجان ، هرکدام ۲نفر، یزد،ارومیه، ، زاهدان هرکدام یکنفر

۱۷ نفر

*


دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس،
فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امورمالی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، کاربرد کامپیوتر در امورمالی – امورمالی

۷

کارگزین

زنجان، یزد هرکدام یکنفر

۲ نفر

*

*

دار بودن مدرک تحصیلی لیسانس،
فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت رفاه، مدیریت پرسنلی، مدیریت اجرایی

۸

مسئول خدمات مالی

رشت، هرکدام ۲نفربوشهر ، شیراز ، زاهدان هر کدام یک نفر

۵ نفر

*


دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امورمالی، کاربرد کامپیوتر در امورمالی-امورمالی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی

۹

*

مسئول خدمات مالی (امین اموال و کارپرداز)

رشت یکنفر

۱ نفر

*


دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امورمالی، کاربرد کامپیوتر در امورمالی، امورمالی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

ردیف

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد موردنیاز

جنسیت

شرایط احراز

۱۰

مسئول خدمات اداری

رشت یکنفر

۱ نفر

*


دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، اموراداری و مدیریت، اقتصاد، حسابداری

۱۱

مسئول دفتر

شیراز یکنفر

۱ نفر

*


دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی، اموراداری و مدیریت، ارتباطات علوم اجتماعی، روانشناسی عمومی، اموردفتری و ماشین نویسی.

۱۲

کارشناس برنامه و بودجه

یزد، وشهرکرد هرکدام یکنفر

۲ نفر

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس،
فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امورمالی، اقتصاد، مدیریت دولتی، مدیریت مالی، امورمالی، کاربرد کامپیوتر در امورمالی، مدیریت و
برنامه ریزی آموزشی.

ردیف

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد موردنیاز

جنسیت

شرایط احراز

۱۳

کارشناس تحلیل گر سیستم

قم ،شهرکرد و زاهدان   هرکدام یکنفر

۳ نفر

*


دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس،
فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی کامپیوتر گرایش (سخت افزار-نرم افزار-معماری-سیستم های کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری-هوش مصنوعی و رباتیک-نظریه های محاسبات و الگوریتم) انفورماتیک، مهندسی سیستم، کاربرد کامپیوتر و آنالیزسیستم، علوم کامپیوتر، مدیریت سیستم و بهره وری، تجزیه و تحلیل سیستم ها

۱۴

کارشناس امور اداری

زاهدان یکنفر

۱ نفر

*


دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس،
فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، اموراداری و مدیریت، علوم اداری، مدیریت سیستم و بهره وری
برنامه ریزی آموزشی – مدیریت پرسنلی-مدیریت رفاه – مدیریت آموزشی

* استخدام برای ردیف ۹ آگهی (مسئول خدمات مالی «امین اموال») به استناد بخشنامه شماره ۴۴۰۶۷/۱۸۰۲ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۲ به صورت رسمی می باشد مشروط بر اینکه پذیرفته شده آزمون حداقل به مدت ۱۰ سال در این شغل استقرار یافته و تغییر وضع نیابد.


شرایط عمومی استخدام:

- اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.

- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.

- تابیعت نظام جمهوری اسلامی ایران.

- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم از خدمت (ویژه برادران).

- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.

- دارا بودن توانایی جسمی و روانی متناسب با شغل موردنظر.

- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی.

- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی یا بازخرید خدمت باشند.

- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شرایط اختصاصی استخدام:

- حداقل سن ۲۰ سال و حداکثر سن داوطلبان برای مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر ۳۴ سال (متولدین ۵۵/۱/۱ به بعد) برای مقطع کارشناسی ۳۲ سال (متولدین ۵۷/۱/۱به بعد) و مقطع کاردانی ۳۰ سال (متولدین ۵۹/۱/۱به بعد) تا تاریخ انتشار آگهی.

- دارا بودن حداقل معدل ۱۲ به بالا برای کلیه استانها ضمناً فرزندان شاهد وفرزندان جانبازان ۲۵% درصد وبالاتر از شرط معدل معاف می باشند.

تبصره – موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (از تاریخ ۵۹/۶/۳۱ لغایت ۶۷/۵/۲۹) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.

ب) افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها و جانبازان ازکارافتاده کلی که قادر به انجام  کار نمی باشند شامل: همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان ۵ سال

ج) آزادگان از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

د) داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت دردستگاه های اجرایی ازتااریخ ۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها .

- پذیرفته شدگان نمی توانند قبل از اتمام ده سال تعهد خدمت در رشته شغلی و محل جغرافیایی مورد تقاضا متقاضی جابجایی محل خدمت یا تغییر شغل باشند. بدیهی است درهر صورت تعیین محل خدمت آنان بعهده دستگاه خواهد بود.

مدارک مورد نیاز:

- تکمیل برگ درخواست شغل (با دقت و خوانا تکمیل گردد).

- تصویر آخرین مدرک تحصیلی.

- تصویر صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضیحات، تصویر صفحه آخر).

- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه برادران).

- تصویر پشت و روی کارت ملی.

- رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به حساب جاری ۹۸۰ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به عنوان حق شرکت در آزمون های تخصصی و آزمون عمومی داوطلبان استخدام (ایثارگران پنجاه درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد وفرزندان جانبازان ۲۵% درصد وبالاتر از پرداخت هزینه معاف می باشند).

- دو قطعه عکس ۴×۳ جدید تمام رخ، پشت نویسی شده (یک قطعه عکس روی برگ ثبت نام الصاق شود).

- مدرک دال برایثارگری،  معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط.

- مدارک دال بر بومی بودن.

نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام:

- داوطلبان واجد شرایط مدارک لازم را به ترتیب ذکر شده در پاکت A4 قرار داده و حداکثر تا تاریخ۱۸۹/۳/۳با پست سفارشی به نشانی:تهران- خیابان ناصرخسرو- باب همایون وزارت امور اقتصادی و دارائی طبقه ۲ اداره کل امور اداری و رفاه – اداره استخدام. کدپستی ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱ارسال نمایند.

(بر روی پاکت حتماً قید گردد مربوط به آزمون استخدامی)

- به مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از مهلت مقرر به پست تحویل شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین مدارک ارسالی و وجه پرداختی مسترد نخواهد شد.

زمان توزیع کارت و محل برگزاری آزمون:

کارت ورود به جلسه آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی در روزهای۸۹/۴/۹ و۸۹/۴/۱۰ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعدازظهر برای داوطلبان هراستان در مرکز استان (سازمان امور اقتصادی و دارائی استان) توزیع خواهد شد..

- تاریخ و محل برگزاری آزمون هنگام توزیع کارت ورود به جلسه به اطلاع خواهد رسید.

موارد آزمون عبارتند از:

- الف- آزمون توانمندیهای عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی عمومی، ریاضی و آمار مقدماتی، فن اوری اطلاعات، معارف اسلامی، اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی، که به تعداد (۱۰۰) سوال چهار گزینه ای (بااعمال نمره منفی برای پاسخ غلط ) طراحی خواهد شد.

ب- آزمون تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب خواهد بود.

تبصره- اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد آزمون توزیع می شود.

تذکرات:

۱- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۹ ماه متوالی یا ۱۲ ماه متناوب از تاریخ ۵۹/۶/۳۱ لغایت ۶۷/۵/۲۹ سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا، مفقودین و جانبازان از کارافتاده کلی غیرقادر به کار در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردا خواهند بود.

۱-۱- از کل مجوز استخدامی ۳۰ درصد آن برای استخدام ایثارگران اختصاص دارد که ۲۵ درصد آن به فرزندان شاهد وفرزندان جانبازان ۲۵% درصد وبالاتر و ۵ درصد باقیمانده به سایر ایثارگران اختصاص می یابد. ۲۵درصد سهمیه فرزندان شاهدو فرزندان جانبازان ۲۵% درصد وبالاتر از سوی بنیاد شهید معرفی شده و جذب خواهند شد. فرزندان معظم شاهد وجانبازان ۲۵% درصد وبالاتر که از سوی بنیاد مذکور معرفی نشده اند می توانند در این آگهی ثبت نام نمایند و درصورت عدم تکمیل سهمیه از باقیمانده سهمیه  اختصاصی
بهره مند شوند. انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.

۲-۱- استخدام مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران و فرزندان شاهد از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

۳-۱- در گواهی خانواده جانبازان می بایست جمله ”عضو خانواه جانباز از کارافتاده کلی غیرقادر به کار“ قید شود، در غیر اینصورت این افراد نمی توانند از مزایای بند یک تذکرات بهره مند شوند.

۴-۱- جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارایه تصویر آن نیاز به اخذ و ارایه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

۲- معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و به ترتیب نمره فضلی از ۳درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

۳ ـ داوطلبان بومی متقاضی استخدامی استانهای آذربایجان غربی ، اردبیل ، بوشهر ، سیستان وبلوچستان ، چهارمحال وبختیاری ، خوزستان ، کردستان و کهگیلویه وبویراحمد باسپردن تعهد خدمت ۱۰ ساله درمحل جغرافیایی خدمت مورد تقاضا می توانند از تسهیلات ۵۰% درصدسهمیه استخدامی بومی پس از کسب حدنصاب امتیاز لازم درآزمون عمومی برخودار شوند.

ضمناً بومی، به افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند:

الف- محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

ب- حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) را در محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

ج- فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان، با محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد نیز بومی تلقی می شوند.

۴- اولویت انتخاب داوطلبان ، در شرایط یکسان به ترتیب با داوطلبان بومی، شاغلین غیر رسمی مناطق محروم و دور افتاده برای همان مناطق و شاغلین غیر رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

۵- به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین به مدارک معادل و گواهی تعداد واحد (حتی تمام واحدها) و برگ تسویه حساب دانشگاه ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶- داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح از خدمت دولتی منع شده باشند.

۷- چنانچه در هرمرحله از مراحل امتحان، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.

۸- مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) بایستی به تایید سازمان مرکزی دانشگاه مزبور برسد.

۹-انتخاب داوطلبان استخدام برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان ۳برابرظرفیت مورد نیاز ازمیان افرادی که حدنصاب نمره آزمون عمومی (۶۰%کل نمره آزمون )راکسب کرده اند براساس بالاترین نمره فضلی آزمون تخصصی انجام خواهد شد.

۱۰-اولویت انتخاب داوطلبان ،درشرایط یکسان به ترتیب باداوطلبان بومی ،شاغلین غیررسمی مناطق محروم ودورافتاده برای همان مناطق وشاغلین غیر رسمی سازمان های امور اقتصادی و دارایی استان ها خواهد بود.

-شاغلین غیررسمی مناطق محروم ودورافتاده وشاغلین غیر رسمی سازمان های امور اقتصادی و دارایی  استان ها می بایست تصویرآخرین قرارداد غیر رسمی خود را همراه سایر مدارک ارسال دارند.

۱۱-  به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پائین تر و بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک در رشته های غیر مرتبط و معادل ( به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند)  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۲- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از موفقیت در کلیه مراحل مصاحبه و گزینش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی پذیرفته شدگان حقی برای آنان ایجاد نخواهد شد.

برای دیدن فرم استخدام پیمانی در سازمان امور اقتصادی استانها  اینجا کلیک کنید

نویسندگان

اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


با عضویت در خبر نامه این وبلاگ هر روز از مهمترین اخبار و آگهی های استخدام اطلاع خواهید یافت

Powered by WebGozar